تازه های ورزش کارگری

Loading
Loading
Loading

سومین دوره بازیهای جهانی ورزش شرکت ها و کمپانی ها،یونان 2020

اخبار طرح حمایت معیشتی

رویدادهای پیش رو

 • دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
  دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
  دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
  دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
 • دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
  دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
  دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
  دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
 • دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
 • دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
 • دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
 • دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
 • دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته اول قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته اول قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته اول قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته اول قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
 • دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتبال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
 • دستورالعمل مسابقات کاراته سبک آزاد(غیر کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته سبک آزاد(غیر کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته سبک آزاد(غیر کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته سبک آزاد(غیر کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
 • دستورالعمل مسابقات پتانک قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان)
  دستورالعمل مسابقات پتانک قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان)
  دستورالعمل مسابقات پتانک قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان)
  دستورالعمل مسابقات پتانک قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان)
Loading