سامانه جامع آموزش  

سامانه مسابقات  سامانه مسابقات  

 

رویدادهای پیش رو

 • دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
 • دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
 • دستورالعمل مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور (آقایان و بانوان)
  دستورالعمل مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور (آقایان و بانوان)
  دستورالعمل مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور (آقایان و بانوان)
  دستورالعمل مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور (آقایان و بانوان)
 • دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات پیاده روی همگانی (آقایان و بانوان) کارگران کشور
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات پیاده روی همگانی (آقایان و بانوان) کارگران کشور
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات پیاده روی همگانی (آقایان و بانوان) کارگران کشور
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات پیاده روی همگانی (آقایان و بانوان) کارگران کشور
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد پتانک ( شوتینگ ) خانواده کارگران ، قهرمانی کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد پتانک ( شوتینگ ) خانواده کارگران ، قهرمانی کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد پتانک ( شوتینگ ) خانواده کارگران ، قهرمانی کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد پتانک ( شوتینگ ) خانواده کارگران ، قهرمانی کشور (در بستر فضای مجازی )
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد تیروکمان قهرمانی شرکت ها (جام یاکس- فرابورس)آقایان و بانوان و فرزندان کارگر کشور
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد تیروکمان قهرمانی شرکت ها (جام یاکس- فرابورس)آقایان و بانوان و فرزندان کارگر کشور
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد تیروکمان قهرمانی شرکت ها (جام یاکس- فرابورس)آقایان و بانوان و فرزندان کارگر کشور
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات آزاد تیروکمان قهرمانی شرکت ها (جام یاکس- فرابورس)آقایان و بانوان و فرزندان کارگر کشور
 • دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
 • دستورالعمل مسابقات مجازی مهارت های ورزشی ( طناب زنی و روپایی ) آقایان ، بانوان ، همسران و فرزندان ( پسر و دختر ) کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات مجازی مهارت های ورزشی ( طناب زنی و روپایی ) آقایان ، بانوان ، همسران و فرزندان ( پسر و دختر ) کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات مجازی مهارت های ورزشی ( طناب زنی و روپایی ) آقایان ، بانوان ، همسران و فرزندان ( پسر و دختر ) کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات مجازی مهارت های ورزشی ( طناب زنی و روپایی ) آقایان ، بانوان ، همسران و فرزندان ( پسر و دختر ) کارگران کشور
Loading