مسابقات جهانی اسپانیا

اسپانیا 70

اسپانیا 70

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 68

اسپانیا 68

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 67

اسپانیا 67

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 66

اسپانیا 66

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 65

اسپانیا 65

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 64

اسپانیا 64

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 63

اسپانیا 63

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 62

اسپانیا 62

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸
اسپانیا 61

اسپانیا 61

سه شنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸