روسای انجمن های در حال توسعه

انجمن اسکواش                                                                                     آقای بابک فقیر

انجمن بوکس                                                                                        آقای  رضا قاسمی

 انجمن بولینگ،بیلیارد و بولس                                                                  آقای محمد هادی خشنودی

 انجمن پرورش اندام                                                                              آقای گلشنی

انجمن موتورسواری و اتومبیلرانی                                                              آقای محمدرضا تفته

انجمن کبدی                                                                                        آقای مجید ندیری  

انجمن ژیمناستیک                                                                                آقای محسن سلیمانی (سرپرست)

انجمن ورزش بازنشستگان کشور                                                              آقای محمود مرتضایی فرد