ارتباط مستقیم با ریاست فدراسیون ورزش کارگری

ارتباط مستقیم با جواد رمضی - رئیس فدراسیون ورزش کارگری