درراستای اجرای پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در سال 1400

هفته سی و سوم از پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار به میزبانی شرکت سیمان اصفهان برگزار شد

هفته سی و سوم از پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار به میزبانی شرکت سیمان اصفهان برگزار شد