میثم بزرگیان
مدیران - مسئول دفتر ریاست فدراسیون

کاردانی

- سرپرست خط مکانیک سایپا سال ۱۳۸۹

- مدیر داخلی دفاتر الکترونیک انتظامی ناجا سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

- مسئول دفتر ریاست فدراسیون ورزش کارگری ۱۳۹۵ تاکنون

09129270309

02188210744

102

101

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1991747789

10095