اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ورزش کارگری

جناب آقای سید ضیاءالدین شجاعی برهان

جناب آقای محمد رضوانی فر

جناب آقای ابراهیم صادقی فر

جناب آقای سید محسن دلبری

جناب آقای عباس محمدی آملی

جناب آقای جواد رمضی

جناب آقای بیژن شفیع خراسانی

سرکار خانم سوسن دانشفر

جناب آقای مرتضی اسمعیلی

جناب آقای علی پرش

جناب آقای امین شاکری